logotyp

Aktuality ZŠ Nová Včelnice

Informace k výuce a provozu školy od 12. dubna (I. stupeň)

Vážení rodiče,
12. 4. 2021 se obnovuje prezenční výuka na 1. stupni základní školy. Z důvodu nařízené rotace tříd nastoupí v týdnu od 12. 4. 2021  prezenčně do školy třídy 1. A,  4. B a 5. A. V týdnu od 19. 4. 2021 nastoupí prezenčně do školy třídy 2.A, 3. A a 4. A

Testování žáků bude probíhat v naší škole každé pondělí a čtvrtek po příchodu do školy.

V případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Ve škole se bude testovat pomocí antigenních testů od firmy LEPU MEDICAL - SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit. Do sliznice testovaného se nedostane žádná cizí látka, stěr se provádí ničím nenapuštěnou vatovou tyčinkou. Test je neinvazivní, odběr samotný a manipulace s testem je velmi snadná a rychlá – výsledky jsou do 15 minut.  

Leták k testování pro rodiče

Leták k testování pro žáky

Informace o zpracování osobních údajů

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19
izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě,..)

Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Školní družina
Bude otevřena každé ráno od 6.15 hodin pro žáky 1. a 4. ročníku. Následující týden pro žáky 2., 3. a 4. ročníku.
Odpolední družina bude otevřena do 16.30 hodin. Otevřeno bude pouze I. oddělení (1. třída). Následující týden budou otevřena dvě oddělení 2. a 3. třída.

Školní jídelna
V době prezenční výuky se žáci a pedagogové mohou stravovat ve školní jídelně. Při distančním vzdělávání odběr pouze do jídlonosičů.

 

Zápis žáků do prvních tříd pro rok 2021/2022

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Možnost k přihlášení k "Online zápisu" proběhne elektronicky v termínu od 1. do 9. dubna 2021. Uskutečněna bude pouze formální část zápisu. Motivační část proběhne, až nám to epidemiologická situace dovolí.

Plnění povinnosti školní docházky
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Předčasný nástup k plnění školní docházky (5 let k 31. 8. 2021)
Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2021:
zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ –  Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022:
zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte


Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37  odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce
2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení
3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa                                                                                    

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

Desatero pro rodiče 

                                                                                       Mgr. Šímová Drahomíra 

 https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsnovavcelnice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41154

Informace k výuce a provozu školy od 8. března

Vážení rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření od 27. února do 21. března 2021 zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy.

Vzdělávání
Od 8. března bude naše škola poskytovat vzdělání všem žákům distančním způsobem. Po předchozí domluvě jsou nadále umožněny i individuální konzultace ve škole, kde může být přítomen i zákonný zástupce žáka. Výuka bude probíhat dle rozvrhů na webu školy.

Škola bude denně otevřena od 7.30 do 13.00 hod. (boční vchod mezi pavilony), kde si žáci v případě potřeby vyzvednou připravené materiály, učebnice a zápisové lístky na školy.

Ošetřovné
Na odkazu:  https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu naleznete nový formulář na ošetřovné.  Díky novému formuláři již nepotřebujete od školy potvrzení o uzavření. Sami vyplníte prohlášení o uzavření zařízení, které dítě navštěvuje.

Stravování
Od 8. března se bude strava vydávat pouze do jídlonosičů. K odběru stravy se mohou přihlásit žáci, pedagogové a cizí strávníci. 
                                                                                       Mgr. Šímová Drahomíra


Postup přihlášení do Office 365 (Teamsu), on-line výuka

Přejděte na webové stránky: https://www.office.com/Stiskněnte: přihlásit seZadejte uživatelské ...
Více informací

Informace k distanční výuce

Vážení rodiče,z důvodu zhoršování se epidemiologické situace a přiostřování opatření, nemůžeme ...
Více informací

Podmínky distančního vzdělávání

Distanční výuka -  označení na rozvrzích DisV

a) DisV - distanční synchronní on-line výuka, žáci pracují ve stejném čase na stejném virtuálním místě společně s pedagogem (Micosoft Teams). Tato výuka je povinná dle rozvrhu. Pokud se žák výuky nezúčastní (nemá-li domluveno jinak s pedagogem) považuje se jeho neúčast za absenci. Pro omluvu absence platí stejná pravidla, jako při prezenčním vzdělávání.

b) SamSdistanční asynchronní výuka, žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí sami. V rozvrhu jsou uvedené hodiny pro konzulatci s pedagogem (chat), kdy je pedagog přítomen on-line a je nápomocen s plněním úkolů. V této době zadává pedagog úkoly s termínem odevzdání.

Žáci jsou hodnoceni na základě plnění těchto úkolů.

Informace k hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Hodnocení žáků bude na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech. Žáci budou klasifikováni známkami a někteří obdrží k Výpisu z vysvědčení ...
Více informací

Upozornění pro rodiče a žáky školy

Z důvodu probíhající rozsáhlé rekonstrukce vstupu do školy bude od čtvrtka 25. února uzavřen hlavní vchod. Děti z I. stupně budou vstupovat do školy vždy přes pavilon I. stupně a tudy budou i odcházet (platí i pro ŠD).  Vyzvednutí věcí pro výuku bude nadále možné na pavilonu II. stupně, a to bočním vchodem mezi pavilony (do 16.00 hodin).

Sdělení pro rodiče žáků - hygienická organizace školního roku 2020/21

Hygienická organizace školního roku 2020/21Hygienická organizace školního roku 2020/21Hygienická organizace školního roku 2020/21Hygienická organizace školního roku 2020/21

Naše škola

  • image 135
  • image 143
  • image 142
  • image 141
  • image 140
  • image 139
  • image 138
  • image 137
  • image 136
TOPlistProhlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů ZŠ Nová Včelnice

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy

TOPlist